Poradnik przedsiębiorcy - Podkarpacka biznes KLASA - oferty, ogłoszenia, komunikaty firm - podkarpackie - biznesKLASA Podkarpacki Serwis Gospodarczy. Katalog firm - wg branż, powiatami, podkarpackie.Tel. 517 138 179.

Szukaj
Przejdź do treści

Menu główne:

Zdrowie i praca, to się opłaca!

Opublikowany przez w Poradnik przedsiębiorcy ·

Zdrowie i praca, to się opłaca! Zapraszam tutaj
Chyba sie komuś rozum przeniósł w dolną część ciała

Opublikowany przez w Poradnik przedsiębiorcy ·

Czy wiesz, że Ministerstwo Edukacji Narodowej wspiera seksualizację dzieci?!

STOP DEPRAWACJI DZIECI!
WYŚLIJ PILNIE PROTEST! PRZEŚLIJ DALEJ ZNAJOMYM!


WYŚLIJ PROTEST DO:


Szanowna Pani
Krystyna Szumilas
Minister Edukacji Narodowej
sekretariat.bo@men.gov.pl


Prof. dr hab. Michał Kleiber
Prezes Polskiej Akademii Nauk
akademia@pan.pl

kancelaria@pan.pl

PROTEST PRZECIW SEKSUALIZACJI DZIECI W POLSKICH SZKOŁACH
Z wielkim niepokojem i oburzeniem przyjąłem wiadomość o tym, że 22 kwietnia br. Ministerstwo Edukacji Narodowej i Polska Akademia Nauk współorganizowały skandaliczną konferencję. Jej tematem była prezentacja "standardów edukacji seksualnej w Europie" opracowanych przez Światową Organizację Zdrowia (WHO).

Podczas prezentacji przedstawiono rażąco niemoralne treści, które - gdyby prezentowane były dzieciom w szkołach - mogłyby mieć znamiona usiłowania popełnienia przestępstwa oraz nakłaniania nieletnich do czynów lubieżnych (art. 200 Kodeksu karnego). Dowodem na to są tematy prezentowane na tej konferencji: "akceptowalny seks" (dla 6-latków), "komunikowanie się w celu uprawiania przyjemnego seksu" (dla 9- i 12-latków) czy zaopatrywanie się w antykoncepcję (dzieci w wieku 12-15 lat). To, co najbardziej szokuje, to fakt, że według zaprezentowanego raportu WHO "rozwój seksualności rozpoczyna się w momencie urodzenia", toteż edukację w tym zakresie należy rozpocząć przed 4. rokiem życia. Przedstawiciele resortu edukacji narodowej opowiedzieli się za popularyzacją tych skandalicznych treści.

Ministerstwo Edukacji Narodowej wpisuje się w szalejącą na Zachodzie rewolucję seksualną, która niszczy niewinność dzieci i młodzieży oraz rozbudza w nich różne dewiacyjne zachowania. Czy urzędnicy resortu edukacji narodowej chcą brać udział w narażaniu dzieci na deprawację i tworzenie klimatu sprzyjającego seksualnemu wykorzystywaniu nieletnich?

W związku z powyższym, apeluję o jak najszybsze odcięcie się Ministerstwa Edukacji Narodowej od niebezpiecznych eksperymentów społecznych, które omawiano na tej odrażającej konferencji.

Z poważaniem,


Bat na dłużników ! Przekaż innym

Opublikowany przez w Poradnik przedsiębiorcy ·
Tags: dłużnicyuporczywizaległoości

Terminy zapłaty nieprzekraczające 60 dni kalendarzowych i minimum 40 euro rekompensaty za koszty poniesione podczas dochodzenia należności od dłużnika - to niektóre z regulacji zawartych w nowej ustawie o terminach zapłaty w transakcjach handlowych. Najnowsze rozwiązania mają przyczynić się do zmniejszenia zatorów płatniczych w Polsce - problemu opisywanemu przez Tax Care w ramach cyklu Płacę w terminie.
Według Krajowego Rejestru Długów, z nieterminowym otrzymywaniem należności lub całkowitym brakiem zapłaty zetknęło się 91,1 proc
. firm, podczas gdy w połowie 2011 r. było to 80,3 proc. Z badania Tax Care i Idea Banku, przeprowadzonego w marcu 2013 r. na 700-osobowej grupie klientów obydwu firm, dla ponad 21 proc. badanych mikroprzedsiębiorców posiadających więcej niż jednego kontrahenta nieterminowe płatności są dostrzegalnym problemem, co w efekcie może mieć negatywny wpływ na funkcjonowanie ich firmy. W tej grupie badanych zdecydowana większość przedsiębiorców - bo ponad 92 proc. - nie zauważyło na razie, by w wyniku wprowadzenia w styczniu 2013 r. nowych przepisów związanych z ulgą na złe długi poprawiła się spłacalność zaległych faktur.

Po 10 latach nowa ustawa
Ulga na złe długi nie jest jedynym instrumentem, który ma pomóc w zmniejszeniu problemu potencjalnie groźnych dla gospodarki zatorów płatniczych - wkrótce wejdzie w życie podpisana w drugiej połowie marca przez prezydenta ustawa o terminach zapłaty w transakcjach handlowych. Ustawa z dnia 8 marca 2013 r. nie jest zupełną nowością. Zastąpi dotychczasowe przepisy regulujące te kwestie (ustawę o terminach zapłaty w transakcjach handlowych z dn. 12 czerwca 2003 r.), które - według autorów nowej ustawy - okazały się niewystarczające i nie dyscyplinowały dłużników tak, jak powinny. Przy czym zmian w stosunku do obecnie obowiązującego prawa było na tyle dużo (praktycznie w każdym przepisie), że konieczne było przygotowanie nowej ustawy - nie wystarczyła jej nowelizacja.

W nowych przepisach uwzględniono także wytyczne zmienionej unijnej dyrektywy w sprawie zwalczania opóźnień w płatnościach. Tax Care, w ramach promującego solidnych płatników cyklu Płacę w terminie, omawia najważniejsze punkty wchodzących w życie przepisów (nastąpi to po 30 dniach od ogłoszenia w Dzienniku Ustaw).

Konsekwencje nieotrzymywania należnych płatności na czas:

34,9 proc. firm, które mają problemy z odzyskiwaniem należności, same z tego powodu nie wywiązują się z własnych zobowiązań, tracąc przez to reputację, kontakty biznesowe lub opinię dobrego pracodawcy,
33,3 proc. jest zmuszona ograniczać inwestycje, co jest szczególnie groźne dla gospodarki,
11,7 proc. zwalnia swoich pracowników lub ogranicza ich wynagrodzenie, de facto ograniczając swoje szanse rynkowe poprzez wyzbywanie się doświadczonych fachowców.
7,4 proc., by utrzymać rentowność, musi podnosić ceny swoich produktów, tym samym osłabiając popyt na nie.
Nowa ustawa wprowadza między innymi zasadę, że terminy płatności w transakcjach pomiędzy przedsiębiorcami nie powinny przekraczać 60 dni kalendarzowych. Strony mogą ustalić dłuższy termin, pod warunkiem jednak, że nie jest to rażąco nieuczciwe wobec wierzyciela. Autorzy ustawy wyjaśniają, że ustalenie dłuższego niż 60 dni terminu zapłaty nie będzie rażąco nieuczciwe, jeżeli nie będzie sprzeciwiało się właściwości i społeczno-gospodarczemu celowi umowy lub zasadom współżycia społecznego oraz będzie obiektywnie uzasadnione, biorąc pod uwagę właściwość towaru lub usługi. Niestety, wyłączenie to jest na tyle niedoprecyzowane i pojemne, że zachodzi obawa, iż wprowadzany przepis nie spełni dobrze swojej roli.

Faktura na 60 dni, a odsetki po 30 dniachWspominając o maksymalnym, 60-dniowym terminie płatności warto dodać, że nowa ustawa utrzymuje dotychczas obowiązujący przepis, który daje wierzycielowi możliwość zażądania od dłużnika odsetek ustawowych (13 proc. w skali roku) w przypadku umów z terminem zapłaty dłuższym niż 30 dni, jako tzw. opłatę za kredyt kupiecki. Odsetki ustawowe można naliczać od 31. dnia po spełnieniu świadczenia niepieniężnego i doręczeniu faktury lub rachunku, aż do dnia zapłaty, nie dłużej jednak niż do dnia wymagalności świadczenia pieniężnego. Innymi słowy, jeśli przedsiębiorca wystawił fakturę na przykład z 60-dniowym terminem płatności, ma możliwość naliczenia odsetek ustawowych przez kolejne 30 dni, począwszy od 31 dnia od wykonania usługi i dostarczenia faktury - pod warunkiem oczywiście, że w tym czasie płatność nie została uregulowana. Jeśli natomiast po 60 dniach dłużnik w dalszym ciągu nie zapłaci, przedsiębiorcy-wierzycielowi przysługują z kolei odsetki za zwłokę jak dla zobowiązań podatkowych (obecnie 11,5 proc. w skali roku).

Takie rozwiązanie ma zapewne zachęcić do ustalania krótszych terminów płatności. Należy jednak pamiętać, że przedsiębiorcy często nie korzystają z przysługującego im prawa do odsetek, nie chcąc narażać na szwank swoich kontaktów z dłużnikiem. Potwierdzają to badania Ministerstwa Gospodarki, z których wynika, że 26 proc. przedsiębiorców nie nalicza odsetek za opóźnienie z obawy przed utratą kontrahenta (kolejne 7 proc. nie robi tego z powodu braku podobnych działań u konkurencji).

Zatorom winne są także organy publiczneAutorzy ustawy zwracają także uwagę, że z prowadzonych wśród przedsiębiorców badań - zarówno na poziomie krajowym, jak i unijnym - wynika, iż problemy zatorów płatniczych pojawiają się nie tylko w transakcjach pomiędzy przedsiębiorcami, lecz również w umowach, których stroną są organy publiczne, stosujące niejednokrotnie długie terminy zapłaty. W ustawie przewidziano zatem rozwiązanie, zgodnie z którym w sytuacji, gdy dłużnikiem jest organ publiczny, termin zapłaty nie może być dłuższy niż 30 dni od daty doręczenia faktury lub rachunku. Przy czym termin ten może zostać wydłużony do 60 dni, jeżeli jest to obiektywnie uzasadnione szczególnym charakterem (skomplikowanie, złożoność procedur, wielość podmiotów zaangażowanych, wieloetapowość) lub szczególnymi elementami umowy. Na 60-dniowy termin zapłaty mogą także liczyć jednostki publiczne udzielające świadczeń zdrowotnych.

40 euro rekompensaty
. Zgodnie z wymogami dyrektywy unijnej w ustawie przewidziano także, że przedsiębiorca-wierzyciel ma prawo do stałej rekompensaty o równowartości 40 euro za koszty ponoszone podczas dochodzenia należności (taka kwota należy mu się bez wezwania po upłynięciu terminu zapłaty). Przy czym w sytuacji, gdy koszty odzyskania należności okażą się wyższe niż równowartość 40 euro, przedsiębiorca-wierzyciel będzie miał możliwość odzyskania całej kwoty na drodze sądowej.

Odstraszający charakter ustawy?Według autorów ustawy, wprowadzenie nowych regulacji powinno przyczynić się do zmniejszenia nierównowagi pomiędzy małymi i średnimi firmami a dużymi przedsiębiorstwami w zakresie opóźnień w zapłacie należności. Przyznają jednak, że trudno ocenić, jak często i ilu przedsiębiorców zdecyduje się z skorzystać z rozwiązań przewidzianych w ustawie oraz że będzie miała ona raczej charakter odstraszający - zakładają, że podjęcie ewentualnych kroków prawnych za pomocą przewidzianych nią instrumentów będzie miało miejsce w sytuacji, gdy strony nie będą widziały możliwości dalszej współpracy.

WAŻNE ! Klauzule niedozwolone

Opublikowany przez w Poradnik przedsiębiorcy ·
Tags: klauzuleniedozwolonesklepinternetowyregulamin

Witam,

Masz sklep internetowy lub stron
ę www?
Pisałeś sam swój regulamin ?
Dostosowałeś stronę do wymogów z dnia 22 marca 2013 r - Nie ?
A wiesz, że możesz mieć
w tych tematach masę kłopotów?

Ostatnimi czasy panuje prawdziwy boom na różnego rodzaju „stowarzyszenia” ochrony konsumenta, których działania polega głównie na ochronie własnych interesów kosztem innych.

Jak to działa?


„Stowarzyszenie” szuka sobie w Google pierwszy lepszy sklep internetowy, analizując regulamin pod kątem tzw. zapisów niedozwolonych i wysyłają do właściciela propozycję ugody za „500 zł” od każdego zapisu niedozwolonego lub jako alternatywę kierują pozew do sądu (gdzie nieświadomy właściciel w 99% przypadków przegrywa). Co ciekawe – takie rzekomo chroniące konsumentów „stowarzyszenia”, nie przysyłają od razu wszystkich pozwów – o nie – to było by zbyt łatwe. Znajdują np. 10 niedozwolonych zapisów, dzielą na 3 tury i w pierwszej turze załatwiają 3 zapisy, później kolejne 3 i na końcu dobijają sklep kolejnymi 4. Oczywiście nikt nie daje gwarancji, że skoro jedno „stowarzyszenie” już zakończyło zabawę ze sklepem – nie znajdzie się kolejne, które znajdzie inne zapisy niedozwolone.
Na rynku Polskim w ten sposób działają a wręcz niepokoją swoimi działaniami:


- Stowarzyszenie „Towarzystwo Lexus” w Poznaniu,
- Ogólnopolskie Stowarzyszenie na rzecz ochrony praw konsumentów w Warszawie,
- Stowarzyszenie Eterna w Warszawie,
- Stowarzyszenie na rzecz ochrony praw konsumentów i uczciwej konkurencji Clarity.


Co z tym fantem zrobić ?


Spawdzić czy regulamin nie zawiera klauzul niedozwolonych, które publikowane są na stronie UOKiK i po problemie.

Dostosuj stronę do wymogów z 22 marca 2013 r - pliki cookies:

- polityka prywatności
- polityka plik\\'f3w cookies


Pozdrawiam
; admin pfg 517 138 179


Czy optymalizacja składek ZUS jest możliwa ?

Opublikowany przez w Poradnik przedsiębiorcy ·

Optymalizacja składek ZUS to nazwa usługi, jaka oferowana jest przez liczne firmy doradcze w naszym kraju. Na czym ona polega i czy w ogóle takie działania są możliwe do zrealizowania? Jak wskazują eksperci, optymalizacja płatności ZUS jest kłopotliwa, a niekiedy usługi te leżą na granicy prawa.

Opis usługi
Bywa, że optymalizacja składek ZUS, czyli usługa doradców polega na tym, że polskim przedsiębiorcom oferuje się fałszywe zatrudnienie się na niewielką część etatu w Czechach lub na Słowacji. Niesie to za sobą korzyści w związku z opłatą składek ZUS. Takie rozwiązanie posiłkuje się przypisami unijnymi w kwestii koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego nr 883/2004 oraz 987/2007. Wskazane przepisy unijne precyzują, w jaki sposób jest ubezpieczany społecznie i zdrowotnie pracownik bądź przedsiębiorca, który jednocześnie pracuje w dwóch krajach wspólnotowych. W takich sytuacjach dochodzi najczęściej do zbiegu tytułów ubezpieczeń, na przykład w związku z pracą i prowadzoną, własną działalnością gospodarczą, ale mających miejsce w różnych krajach. Można rzeczywiście zoptymalizować składki ZUS i zmniejszyć obciążenie z tego tytułu, jeśli przedsiębiorca prowadzący firmę w Polsce, zatrudni się nawet na niewielką część etatu w Czechach lub na Słowacki. Wedle przepisów unijnych, każda osoba wykonująca w trybie normalnym pracę najemną oraz pracę na własny rachunek w różnych Państwach Członkowskich, automatycznie podlega ustawodawstwu Państwa Członkowskiego, w którym wykonuje swą pracę najemną.

Zatrudnienie w innym państwie Unii Europejskiej na jakąkolwiek część etatu powoduje, że przedsiębiorca może opłacać drobne składki za zatrudnionych pracowników, które będą trafiały do np. słowackiego lub czeskiego Zakładu Ubezpieczeń Społecznych oraz kas chorych.

Niezgodność z polskim prawem
W opinii polskiego ZUS niezgodne ze stanem rzeczywistym zatrudnienie, jest traktowane jako naruszenie prawa. Takie rozwiązanie powoduje, że przedsiębiorca zatrudniony na pewną część etatu w Czechach lub na Słowacji ma obowiązek w terminie 30 dni od określenia ustawodawstwa właściwego zgłosić ubezpieczycielowi fakt wykonywania działalności gospodarczej. Najczęściej o takiej powinności przedsiębiorca korzystający z usług firmy doradczej oferującej usługę optymalizacji składek ZUS, nie jest informowany.  Jeśli obowiązek ten nie zostanie spełniony, można ponieść karę w wysokości nawet 40 tys. koron.

Przepisy w Czechach i Słowacji
Przepisy ubezpieczeniowe Republiki Czeskiej wskazują, że przedsiębiorca w terminie do jednego miesiąca od rozliczenia się z polskim urzędem skarbowym ma obowiązek złożyć „Zestawienia przychodów i rozchodów osoby prowadzącej samodzielną działalność" ds. ubezpieczenia społecznego oraz podobnej deklaracji, w odpowiednio wybranej kasie chorych i uregulować w ciągu 8 dni powstałe zobowiązanie ubezpieczeniowe w wysokości 14,6% (z dochodu przed opodatkowaniem) dla składki emerytalnej i 6,75% dla składki zdrowotnej. Podobne przepisy obowiązują na Słowacji.

http://www.firma.egospodarka.pl/77583,Optymalizacja-ZUS-jest-fikcja,1,11,1.html
Skuteczny i etyczny mailing

Opublikowany przez w Poradnik przedsiębiorcy ·

Mailing jeśli tylko jest sformułowany w odpowiedni sposób, będzie świetnym sposobem na poinformowanie klientów na przykład o nowej promocji, czy nowym produkcie w ofercie firmy. Jednocześnie, może on być formą utrzymywania pozytywnych relacji z klientami przedsiębiorstwa. Mailingi uznaje się za jedną z rodzajów reklamy internetowej, ale u wielu ekspertów wywołują one kontrowersje. Szacuje się, że tak naprawdę niewiele mailingów rzeczywiście jest czytanych przez odbiorców. Jak więc tworzyć takie wiadomości elektroniczne, aby ich treść i sens trafiał do klientów?

Zyskowność mailingu
Kampania mailingowa potencjalnie może przynieść niebagatelne korzyści, ale wszystko zależy od tego, czy będzie ona przeprowadzona w sposób właściwy. Na dobry mailing składa się wiele elementów, nie tylko sama treść listu, czy dobór odbiorców. Co ciekawe, na to, czy mailing okaże się zyskowny i skuteczny mogą nawet wpłynąć takie czynniki jak:
Pogoda,
Pora roku,
Informacje podawane w telewizji i radiu,
Nastroje społeczne,
Tendencje panujące w branży e-commerce.

Mailing obejmuje przesłanie tzw. newsletterów do wybranej grupy odbiorców, na przykład klientów firmy. Nie powinien on zawierać zbyt wiele reklamy w tekście. Mailing bardzo często jest sformułowany jako czysta reklama produktu lub usługi, a jako taki jest bardzo źle postrzegany przez odbiorców. Najczęściej po otrzymaniu kilku takich wiadomości, klient jak najszybciej będzie chciał wypisać się z newslettera. Jeśli już klient wyraża zgodę na przesyłanie mailingów, to oczekuje, że w mailu otrzyma interesujące go informacje, nowości, czy kupony promocyjne. Ważne jest i to, aby mailing nie był przesyłany zbyt często, ani za rzadko.

Konstrukcja etycznego i skutecznego mailingu
Dobry mailing powinien być dopasowany do potrzeb potencjalnych odbiorców. W polu „nadawca” powinna się znaleźć nazwa firmy, wysyłającej mail. Musi być ona jednoznaczna, aby odbiorca nie miał problemów ze zidentyfikowaniem tego, kto wysyła mu newsletter. Lepiej, aby nadawcą była osoba, a nie firma, ponieważ wówczas łatwo jest ustalić, kto jest odpowiedzialny z mailing, a to buduje zaufanie klienta.

Bardzo istotnym elementem mailingu jest jego temat. Copywriterzy tworzący newslettery proponują, aby używać w temacie wiadomości słów, które zainteresują, a nawet zaszokują odbiorcę. Nie można jednak urazić uczuć odbiorcy, ani też pisać tematu mailingu w całkowitym oderwaniu od jego treści.

W treści wiadomości powinno się stosować formę „Ty”, ponieważ zwracamy się do pojedynczej osoby, otwierającej wiadomość, a nie do bezosobowej organizacji. Nie można pouczać odbiorcy, ani ganić go za niewłaściwe naszym zdaniem zachowanie. Słownictwo wykorzystywane w treści newslettera powinno być zrozumiałe dla każdego. Wielkość wiadomości powinna być optymalna, ani za krótka, ani za długa. Na zakończenie wiadomości dodawać powinniśmy podsumowanie polityki prywatności oraz możliwość wypisania się z listy mailingowej.

W stopce wiadomości powinny znaleźć się konkretne dane firmy wysyłającej newsletter.
Oferty firm z woj. podkarpackiego
Chmura tagów
finansowe orły starzak elektromechanika kosmetyki mechanika kamień technika evree karmy zabezpieczenia kotły pokrm zaległoości Pruchnik wkłady grzewcze wulkanizacja agd TIR ślubne BECO budowlanych hotel skołoszów em0fil uporczywi doniczki stal produkcyjne podłoga pure pasja tapicerki Polski sosnowski wykładziny zdrowie ryszkowa dalsza moshu dekoracyjny stacja pojazdów rozpałka tryniecka warzywa komunie okolicznościowe Krosno ekologiczne wiaty usługi ślubu przewoźny przeworsk karnisze elektronarzędzia ciepłotex tir hamulcowy techniczne opał gotowe naturalny Jasło łajsce wypoczynek kontroli deska klauzule hale parapet niedozwolone dywanów drogowa ryby granit owoce laska główne zajazd betoniarnia uroda Brzozów drzwi łazienkowe śluby nowe serwis neroli oleju Jawornik klimatyzacje hetman konferencje opałowy motoryzacyjny centralne andrzejaki SHINE gołębie dynów revolution żaluzje beton fotograf piece meble okna leżajsk Przeworsk śruby restauracja grys paznokci stolarskie narzędzia pokoje klimatyzacja kańczuga regulamin samochodowa urody lakiery do gaz salon Sanok gniewczyna tartak konstrukcje Strzyżów przewoźników suknie kostka puder koparką bhp wola sanok Przemyśl wędkarski geometria drobiazg stoły transport pożyczki naprawy łańcut nierdzewna przeglądy sypialnie grzewcza włosów ciężarowy komfort pomoc jesienna imprezy holika lakiernictwo schody kredyty kosmetyczny palisady kominki dla pranie opałowe brzozów pruchnik bambusowy słupki używane laweta maseczki anja kiełt krawężniki Rzeszów skład łupek biurowe lubaczów obszywanie Jarosław starpol opału żywność ręczne wymiar kuchenny piaskowiec diagnostyka ogrodnicze ogrzewanie auto ecocera spa opon krzesła praca biznes klimatyzacji sanitarna materiałów chrzciny obuwniczy układ dłużnicy szkolenia maty rzeszów pieniądze kruszmat kół całodobowa turystyka roźwienica grobowce internetowy płynów blat pneumatyka dywany pies podłogowa wideofilmowanie tapicerowane silników podkarpackie gać przedłużanie blacharstwo naprawa depresja warsztatowe czyszczenie floga ubezpieczenia gościnne munina marmur śliwnica centralnego komputerowa brykiet sklep buty wymiana 502692885 jarosław make kot jacek drewno chłopice rybki nagrobki ozdobny ostoja na up szówsko opony żwirownia węgiel parkiet stalowe zbieżność ogrzewania wentyalcji przemyśl wesela wykładzin laptopów bieżace rolety zdrowa
Copyright 2016. All rights reserved.
Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego